Διευκρινήσεις για δικαιούχους πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης

Διευκρινήσεις για δικαιούχους πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης

Διευκρινήσεις για δικαιούχους πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης

 Διαδικασίες – Οδηγίες Υλοποίησης και πληρωμών ιδιωτικών πράξεων

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ:

Τους δικαιούχους πράξεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης ότι είναι πλέον ενημερωμένα τα πληροφοριακά συστήματα ΠΣΚΕ και ΟΠΣΑΑ και είναι ανοικτή και διαθέσιμη η διαδικασία στο ΠΣΚΕ για τις παρακάτω ενέργειες:

  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την υλοποίηση των Πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ αρχίζει με την έκδοση των αποφάσεων ένταξής τους στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 κατόπιν Απόφασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνεχίζει με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου, την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, την πραγματοποίηση δαπανών, την υποβολή αιτήματος/ων πληρωμής και λήγει με τον έλεγχο και την οικονομική εκκαθάριση από την ΟΤΔ μέχρι την ολοκλήρωση και αποπληρωμή τους.

Η ολοκλήρωση της πράξης δηλώνεται από τον δικαιούχο με τη κατάθεση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ και την έκδοση σχετικής Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μιας πράξης μέχρι και την ολοκλήρωση αυτής οι σχετικές ενέργειες (αίτημα τροποποίησης, αίτημα προκαταβολής, αίτημα πληρωμής, αίτημα τελικής πληρωμής/ολοκλήρωσης) θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο www.ependyseis.gr με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου και σύμφωνα με τις οδηγίες των σχετικών εγχειριδίων και αρχείων που ακολουθούν.

Ι. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΣΚΕ ΓΙΑ Τ.Π. CLLD/LEADER

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

Επισημαίνουμε ότι θα διευκολύνει τη διαδικασία για τους δικαιούχους να μην οριστικοποιούνται τα αιτήματα πριν προηγηθεί προ-έλεγχος σε συνεργασία του δικαιούχου με στελέχη της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ για να αποφευχθούν εσφαλμένες ενέργειες που θα οδηγούν σε απόρριψη αιτήματος ή αναγκαστικά σε περικοπές και καταλογισμούς.

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή σε στοιχεία πράξης που έχει εγκριθεί ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να προηγείται αίτημα τροποποίησης, και μόνο μετά από την έγγραφη ενημέρωση του δικαιούχου από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, θα μπορέσει να υποβληθεί αίτημα πληρωμής στο πληροφοριακό σύστημα.

Κατά την πορεία υλοποίησης των πράξεων μπορεί να προκύψει ανάγκη τροποποίησής τους ενδεικτικά όσον αφορά:

  • την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
  • την παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
  • την αλλαγή στοιχείων του Δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, της μετοχικής σύνθεσης κλπ.)
  • την μεταφορά ποσών μεταξύ «Κατηγοριών δαπανών»
  • την διόρθωση προφανών σφαλμάτων (Άρθρο 4 Κανονισμός (ΕΕ) 809/2013).
  • άλλες τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας (εντός διακριτών τμημάτων) που δεν επηρεάζουν τα στοιχεία της πράξης (*)

Το πλήθος των τροποποιήσεων των πράξεων, που αιτείται ο δικαιούχος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6), κατά την διάρκεια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Σε όλες τις περιπτώσεις (πλην της περίπτωσης τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας) το αίτημα τροποποίησης της πράξης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην ΟΤΔ, το αίτημα και τυχόν δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας.(*)

Οι τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας (εντός διακριτών τμημάτων) που δεν επηρεάζουν τα στοιχεία της πράξης όπως π.χ: αντικατάσταση υλικού κατασκευής, επουσιώδεις αλλαγές εξοπλισμού, τροποποίηση κωδικών ή εργασιών, κλπ και μεταφορές ποσών εντός «Κατηγοριών Δαπανών», εγκρίνονται για λόγους απλοποίησης με ευθύνη της ΟΤΔ κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου που θα συνοδεύεται από έκθεση τεκμηρίωσης και πίνακες που αποτυπώνουν την εικόνα της πράξης (αναλυτικό προϋπολογισμό) πριν και μετά την τροποποίηση. (σύμφωνα με τα παρακάτω υποδείγματα).

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ).

Η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα εφαρμόζει στη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων των ενταγμένων πράξεων στο Υπομέτρο 19.2 του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ και καθορίζει τις διαδικασίες για τον έλεγχο της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και τη συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίησή της, όπως προβλέπονται από την Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία και αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης και τις συναπτόμενες συμβάσεις υλοποίησης μεταξύ δικαιούχου και ΟΤΔ (νομικές δεσμεύσεις).

Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Παραρτήματα Εγκυκλίου για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Έντυπα Εγκυκλίου για πράξεις ιδιωτικού Χαρακτήρα

 Διευκρινιστικές οδηγίες διοικητικού ελέγχου των παραστατικών εξόφλησης δαπανών

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Οι δικαιούχοι μετά την ένταξη της πράξης τους, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν στην ΟΤΔ, τη χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τη διαδικασία 3.1 της Εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι όπως κάθε φορά ισχύει. Το συνολικό ύψος της προκαταβολής μπορεί να ανέλθει μέχρι 50% της δημόσιας δαπάνης που συνδέεται με την πράξη. Η χορήγηση της προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης (συστήνεται προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι αορίστου χρόνου) που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της προκαταβολής. Στο αίτημα πληρωμής, που έπεται της προκαταβολής, θα πρέπει να γίνει ολική απόσβεση της προκαταβολής και να επιστραφούν στον ΕΛΕΓΕΠ οι τυχόν παραγόμενοι τόκοι προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποδέσμευση της εγγυητικής.

Το αίτημα χορήγησης προκαταβολής υποβάλλεται από τον δικαιούχο στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ μέσω του ΠΣΚΕ, μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ διενεργεί διοικητικό έλεγχο και αποστέλλει το αίτημα με τα δικαιολογητικά στην ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για αξιολόγηση και εκκαθάριση.

Για να θεωρηθεί πλήρης η υποβολή του αιτήματος, ο δικαιούχος οφείλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την οριστικοποίησή του στο ΠΣΚΕ, να αποστείλει στην ΟΤΔ, την υπογεγραμμένη αίτηση, μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού ΕΕ. 651/2014 σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής και προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση της έντασης της ενίσχυσης, οι καταβολές των ενισχύσεων και οι επιλέξιμες δαπάνες ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης (με βάση το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης). Ο υπολογισμός αυτός πραγματοποιείται πριν την τελική δόση – αποπληρωμή του έργου.

H προκαταβολή πρέπει να καλύπτεται από τις δαπάνες που καταβάλλονται από το δικαιούχο στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και να δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας εντός τριών ετών από το έτος καταβολής της προκαταβολής και όχι μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2023.»

Χρήσιμα Έντυπα – Υποδείγματα Αιτήματος Προκαταβολής Δικαιούχου:

Αίτηση χορήγησης προκαταβολής (όπως εξάγεται από το ΠΣΚΕ, εκτυπώνεται και αναρτάται στο ΠΣΚΕ με υπογραφή και τυχόν σφραγίδα του δικαιούχου πριν την οριστική υποβολή)

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής προκαταβολής

Δικαιολογητικά Αιτήματος Προκαταβολής

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΛΗΡΩΜΗΣ):

Η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης Δημόσιας Δαπάνης των πράξεων προς τους δικαιούχους γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και την υποβολή αντίστοιχων αιτήσεων καταβολής ενίσχυσης και ελέγχου για την πληρωμή.

Η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής πραγματοποιείται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Ύστερα από την υποβολή στο ΠΣΚΕ, ο δικαιούχος οφείλει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, να αποστείλει στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, υπογεγραμμένο αντίγραφο αυτής, καθώς και τα τυχόν δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα οποία ορίζονται στο παράτημα της εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση το αίτημα εξετάζεται με την υποβολή του φυσικού φακέλου εφόσον έχει προηγηθεί η υποβολή ηλεκτρονικά (και έχει εγκριθεί τυχόν τροποποίηση).

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης πληρωμής στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΠΣΚΕ, η πληρότητα αυτής και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα. Εφόσον η αίτηση πληρωμής υποβληθεί οριστικώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΠΣΚΕ, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής υποβολής.

Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μέχρι έξι (6) αιτήματα πληρωμής στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η τυχόν υποβολή αιτήματος χορήγησης προκαταβολής. 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΈΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:

Αίτηση Πληρωμής (όπως εξάγεται από το ΠΣΚΕ, εκτυπώνεται και αναρτάται στο ΠΣΚΕ με υπογραφή και τυχόν σφραγίδα του δικαιούχου πριν την οριστική υποβολή)

Δήλωση δικαιούχου για παρακρατήσεις

Πίνακες (1 και 2) Προβλεπόμενων / Εκτελεσθεισών Εργασιών - Παραστατικών Εκτελεσθεισών Εργασιών

Δικαιολογητικά Αιτήματος Πληρωμής

Δ. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 καταρτίστηκε Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Ο Οδηγός απευθύνεται σε όλους τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, καθώς και στους δικαιούχους των Μέτρων και Δράσεων του ΠΑΑ που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης κανόνων δημοσιότητας, η μη εφαρμογή των οποίων μπορεί να επισύρει κυρώσεις από ευρωπαϊκά ή/και εθνικά ελεγκτικά όργανα.

Στόχος του Οδηγού είναι κυρίως η κωδικοποίηση των υποχρεώσεων των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και των δικαιούχων του ΠΑΑ, καθώς και η προσπάθεια διαμόρφωσης όσο το δυνατόν μιας κοινής εικόνας και ενιαίας ταυτότητας επικοινωνίας για τις παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ 2014-2020.

Ειδικότερα, δίνονται τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης και οι δικαιούχοι του ΠΑΑ σε όλες τις ενέργειες ενημέρωσης και δημοσιότητας που προβαίνουν όπως παραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού και κάθε άλλου είδους προωθητικού υλικού, ανάρτηση πινακίδων, αναμνηστικών πλακών και αφισών, καταχωρίσεις στον τύπο, παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων, έντυπη επικοινωνία, ιστοσελίδες, συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων κατάρτισης, παραγωγή οπτικοακουστικού και φωτογραφικού υλικού.

Σημείωση: Στην Αφίσα/ Πινακίδα έργων LEADER ιδιωτικού χαρακτήρα στο ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΠΡΑΞΗΣ αναγράφεται ο τίτλος της κάθε υποδράσης.

Μπορείτε να κατεβάσετε έτοιμο διαμορφωμένο υπόδειγμα πινακίδας σήμανσης (σε PowerPoint) στο οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της πράξης σας από το τελευταίο link: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (LEADER ΠΑΑ), ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΑ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (LEADER ΠΑΑ), ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.