ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣΑΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ CLLD-LEADER

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣΑΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ CLLD-LEADER

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣΑΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ CLLD-LEADER

Στο αίτημα πληρωμής δικαιούχου στο ΟΠΣΑΑ, στην καρτέλα παραστατικά , αφού συμπληρώσουμε το πινακάκι με τίτλο ΑΝΑΔΟΧΟΙ, στο δεύτερο πινακάκι με τίτλο ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ισχύουν τα εξής:

  • Σε αντίθεση με το επιμορφωτικό βίντεο (σημείο 3:33 έως 6:30) δεν ανεβάζουμε όλα τα παραστατικά που έχουμε αλλά κάνουμε μία μόνο καταχώρηση με τύπο παραστατικού «Άλλο». Τα πεδία ΑΦΜ, Επωνυμία, Ημερ/νια, Σειρά, Αριθμός παραμένουν κενά, και στα πεδία Καθαρή Αξία, Αξία ΦΠΑ, Συνολική Αξία καθώς και στα Αιτούμενη Καθαρή Αξία, Αιτούμενη Αξία ΦΠΑ, Αιτούμενη Συνολική Αξία συμπληρώνεται το σύνολο των δαπανών μας όπως προκύπτουν στον πίνακα 1 (Προβλεπόμενες / εκτελεσθείσες εργασίες) του αιτήματος πληρωμής.

Στο τρίτο πινακάκι της καρτέλας παραστατικά με τίτλο ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ισχύουν τα εξής:

  • θα επιλέξουμε από το φακό στο πεδίο Περιγραφή Επένδυσης την δαπάνη την οποία θέλουμε να καταχωρήσουμε και θα συμπληρώσουμε σε αυτήν το σύνολο των χρημάτων που αφορούν την συγκεκριμένη δαπάνη για την παρούσα πιστοποίηση. Κάθε δαπάνη καταχωρείται μόνο μία φορά(αφορά το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή για το συγκεκριμένο αίτημα πληρωμής) ενώ αν σε μία δαπάνη έχουμε μηδενική πιστοποίηση για το συγκεκριμένο αίτημα πληρωμής δεν την καταχωρούμε.

Τέλος στην καρτέλα Δικαιολογητικά, για όσα δικαιολογητικά έχουμε Υποχρέωση Επισύναψης ΟΧΙ δεν καταχωρούμε τίποτα σαν επισύναψη (ούτε λευκή σελίδα με τίτλο ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) ενώ σε όσα δικαιολογητικά έχουμε Υποχρέωση Επισύναψης ΝΑΙ θα καταχωρήσουμε είτε το δικαιολογητικό, εφόσον υπάρχει, είτε τη λευκή σελίδα με τίτλο ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ που αναγράφει ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΠΣΑΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έντυπα διαδικασίας πληρωμής που αφορούν προτάσεις έργων (πράξεων) δημόσιου χαρακτήρα του CLLD/LEADER ΠΕ Ροδόπης - Ξάνθης (υπομέτρο 19.2)