Ολοκλήρωση έργου «ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory» με ακρωνύμιο «SOCIAL FORCES»

Ολοκλήρωση έργου «ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory» με ακρωνύμιο «SOCIAL FORCES»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των δράσεων του έργου «ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory» με ακρωνύμιο «SOCIAL FORCES», ενταγμένο στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014- 2020 με συνολικό προϋπολογισμό 623.568,71€.

Στο εταιρικό σχήμα του έργου με επικεφαλής την Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ, συμμετείχαν οι ακόλουθοι φορείς από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης, Επιμελητήριο Δράμας, Γνώση Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Χάσκοβο), Ένωση Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (RDU, Ηάσκοβο), Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου "Paisii Hilendarski" (Plovdiv), Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στόχο του ευρωπαϊκού έργου αποτέλεσε η στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω του σχεδιασμού κοινών δραστηριοτήτων για την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της διασυνοριακής συνεργασίας.

Στους ειδικούς στόχους του έργου, οι οποίοι με επιτυχία επετεύχθησαν μέσω της υλοποίησης σχετικών δράσεων, συγκαταλέγονταν

 • Η διερεύνηση των αναγκών των κοινωνικών επιχειρηματιών, ο προσδιορισμός των κοινών στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών που ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την καινοτομία.
 • Ο εντοπισμός του κανονιστικού πλαισίου που ενισχύει την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
 • Η δημιουργία εργαλείων σε διασυνοριακό επίπεδο για την προώθηση μοντέλων κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των κοινωνικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση των επιχειρηματικών τους ικανοτήτων.
 • Η ενημέρωση των εν δυνάμει κοινωνικών επιχειρηματιών αναφορικά με την ίδρυση και τη διαχείριση της κοινωνικής επιχείρησης.
 • Η βελτίωση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής για εθνικά και περιφερειακά συστήματα στήριξης και προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Μεταξύ των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ήταν οι ακόλουθες:

Α. Επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων:

 • Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων
 • Δημιουργία website
 • Ανάπτυξη επικοινωνιακού υλικού

Β. Ανάλυση των αναγκών και ανταλλαγή εμπειριών

 • Διενέργεια έρευνας με αντικείμενο μελέτης τον τομέα κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων στρογγυλής τραπέζης σε διασυνοριακό επίπεδο
 • Οργάνωση επισκέψεων μελέτης (study visits)
 • Διενέργεια έρευνας για τον εντοπισμό διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για τον τομέα κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα και Βουλγαρία
 • Δημιουργία πρότυπου χρηματοδοτικού εργαλείου

 

         Γ. Ανάπτυξη στρατηγικής και εργαλείων

 • Σχεδιασμός ενός κοινού επαγγελματικού προφίλ του Κοινωνικού Επιχειρηματία (κοινές δεξιότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά)
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σχετικό με την κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων
 • Δημιουργία οδικού χάρτη (Roadmap) με οδηγίες για την έναρξη κοινωνικής επιχείρησης
 • Σχεδιασμός και λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας (E- Help Desk)
 • Διοργάνωση εργαστηρίων (workshop) για τους ανά περιοχή ενδιαφερόμενους και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
 • Σύνταξη έκθεσης αναφοράς με συστάσεις προς τους φορείς χάραξης πολιτικής

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, οι συμμετέχοντες στις δράσεις αυτού είχαν την ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών, μεθόδων και καλών πρακτικών στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της οικονομικής βιωσιμότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Το έργο "Social Forces" συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.